Dolina Krasnej

Kategoria

SOO - Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk

 

Kod

PLH260001

 

Położenie - powiaty

konecki, skarżyski

 

Położenie geograficzne i opis obszaru

Ostoja obejmuje naturalną, bagienną dolinę rzeki Krasnej i jej dopływów. Teren w znacznej części pokryty jest lasami, wśród których przeważają bory sosnowe. Znaczne powierzchnie w dolinie zajmują kompleksy wilgotnych łąk i torfowisk. W południowej części obszaru dolina jest szeroka, pokryta podmokłymi łąkami i doskonale zachowanymi olsami. Uchodzą tu do niej liczne potoki. W części północnej, dolina rzeczna jest głęboko wcięta, a towarzyszące jej piaszczyste tereny porastają bory sosnowe. Górna część doliny jest silnie podmokła, w dolnej rzeka przyjmuje miejscami charakter górski.

 

Dolina Krasnej - pomost we wsi Luta, fot. P. Szczepaniak Dolina Krasnej we wsi Bień, fot. W. Szczepaniak

 

Powierzchnia

Aktualna 1939,71 ha. po rozszerzeniu: 2179,8 ha.

 

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Dolina Krasnej uważana jest na jedną z lepiej zachowanych doliny rzecznych w Krainie Świętokrzyskiej. Jest ona miejscem występowania dziewięciu chronionych siedliska przyrodniczych. Szczególnie cenne są siedliska nieleśne, które powstały w toku ekstensywnego użytkowania i dziś stanowią o wartości przyrodniczej tego obszaru. Występujące tu płaty łąk trzęślicowych, muraw bliźniczkowych oraz torfowisk przejściowych należą do najlepiej zachowanych w regionie. Charakteryzuje się one dobrym i typowym wykształceniem. Stwierdzone w granicach obszaru niewielkie płaty torfowisk zasadowych są jedynymi z nielicznych w regionie. Zachowanie tych typów siedlisk w Dolinie Krasnej jest ważnym zadaniem dla zachowania spójności sieci Natura 2000 w regionie. Stwierdzono tu 12 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja ma istotne znaczenie dla zachowania przelatki aurinii  Euphydryas aurinia w Polsce. Ostoja posiada duże walory krajobrazowe.

 

Dolina Krasnej - lecące żurawie, fot. P. Szczepaniak Dolina Krasnej - wieża widokowa we wsi Luta, fot. B. Sępioł

 

Inne formy ochrony przyrody

Część obszaru znajduje się na terenie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (98 107 ha).
Na terenie ostoi leży rezerwat Górna Krasna o powierzchni 413,02 ha.

 

Powiązane obszary Natura 2000

PLH260010 - Lasy Suchedniowskie

 

Instytucja lub osoba zbierająca informacje

Dominik Kopeć - Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki
Łukasz Maślikowski, Andrzej Staśkowiak - Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

 

Dolina Krasnej Dolina Krasnej, fot. B. Sępioł